Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 30 september 2019

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met de vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van alle bezoekers van onze website, trippelaaa.nl.

trippel aaa B.V., gevestigd aan Tinnegieter 9b, 9502 EX te Stadskanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Manier van verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
trippel aaa verzamelt gegevens als u ervoor kiest om deze aan ons ter beschikking te stellen. Hiermee worden de gegevens bedoeld die verstrekt moeten worden bij het invullen van het contactformulier.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen.
De volgende persoonsgegevens worden u gevraagd en door ons verwerkt:

  • Naam;
  • E-mailadres.

De hierboven genoemde gegevens worden door ons gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.

trippel aaa verzamelt in het algemeen uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw aanvraag als bezoeker. Indien aanvullende informatie wordt verzameld dan wordt u daarover geïnformeerd.

trippel aaa streeft er niet na om via onze website, trippelaaa.nl, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent ras, godsdienstige overtuigingen, gezondheid, etc. Deze gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze gewillig heeft verleend of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of gepermitteerd wordt.

trippel aaa deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wetgeving, kwaliteitsregels of professionele normen.

Beveiliging van persoonsgegevens

trippel aaa spant zich in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. Er zijn dan ook procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, ongeoorloofde wijziging, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of vernietiging. Echter, ondanks de inspanningen van trippel aaa, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gegarandeerd tegen alle risico’s en bedreigingen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal consequent worden beperkt tot degenen die namens trippel aaa betrokken zijn bij de dienstverlening aan u en die binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor of via info@triacc.nl

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard voor een periode die nodig is om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uitoefening van rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door trippel aaa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@triacc.nl of via de post naar:

trippel aaa B.V.
Tinnegieter 9b
9502 EX Stadskanaal.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

trippelaaa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via info@triacc.nl of via de website www.trippelaaa.nl.

Cookies

Trippel aaa maakt bij het aanbieden van de elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookiesis een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan trippelaaa de instellingen onthouden en onder andere aanmeldgegevens bewaren of bij het tonen van overzichten tijdelijke instellingen bewaren.

  • Google analytics

Via de website van trippelaaa worden cookies geplaats van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Op deze manier kan Google onze website vinden en krijgen wij rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van uw computer (IP-adres) worden opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten, zonder dat trippelaaa hier invloed op heeft.

Wijzigingen Privacyverklaring

Trippel aaa heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen zodat er voldaan wordt aan de verplichtingen van de AVG. Om op de hoogte te blijven van de manier waarop Trippel aaa uw persoonsgegevens beschermt, raden wij u aan om regelmatig de privacyverklaring raad te plegen. Door de datum laatst gewijzigd, kunt u zien of er wijzigingen in de verklaring zijn doorgevoerd.

Advies nodig?

Neem contact op met onze specialisten voor passend advies.
Vrijblijvend
Direct naar: