Triacc • Onze diensten • Fiscaal advies • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Een bedrijf die in een B.V. (of N.V.)wordt uitgeoefend en winst maakt, betaalt belasting: de zogenoemde vennootschapsbelasting. Hoeveel belasting moet worden afgedragen en in welk land een bedrijf belastingplichtig is, hangt van een aantal factoren af.
De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van bepaalde ondernemingen, zoals de naamloze vennootschap (N.V.) en de besloten vennootschap (B.V.). Ook stichtingen en verenigingen kunnen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, namelijk voor zover zij een onderneming drijven.
Als u wilt weten hoe u en wanneer u precies vennootschapsbelastingplichtig bent, kunt u contact opnemen met een van onze belastingadviseurs.

Tarieven

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Dit is de winst verminderd met eventuele aftrekbare giften en te verrekenen verliezen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting over 2010 is:

  • 20% over een belastbaar bedrag tot en met € 200.000
  • 25,5% over een belastbaar bedrag boven € 200.000

Afweging; voordelen van een B.V.?

Iedere ondernemer heeft de mogelijkheid en vrijheid om te kiezen of zijn/haar onderneming in een eenmanszaak/maatschap/V.O.F. (de zogeheten IB-onderneming) of een B.V. wordt uitgeoefend. Bij de keuze tussen deze twee ondernemingsvormen spelen een aantal afwegingen:

  1. de juridische aspecten (aansprakelijkheid);
  2. de fiscale aspecten (belastingdruk).

Bij de ondernemingsvorm eenmanszaak, maatschap of V.O.F. is het gehele vermogen – zowel het bedrijfsvermogen als privévermogen – aansprakelijk voor schulden en risico’s die verband houden met de bedrijfsuitoefening. Zit de onderneming in een B.V. dan is in beginsel alleen het vermogen van de B.V. aansprakelijk.

Met uitzondering van de situatie dat de aandeelhouder zich expliciet voor de B.V. aansprakelijk heeft gesteld of zich ‘misdraagt’ (aan te duiden als kennelijk onbehoorlijk bestuur), kunnen crediteuren van de onderneming de aandeelhouder in privé niet verder aanspreken. Overigens zal een schuldeiser (bijvoorbeeld de bank) kunnen proberen om terzake van een verstrekte geldlening ook het privévermogen als aansprakelijk vermogen te krijgen/houden. Alsdan wordt de aansprakelijkheids­beperking, die in zijn algemeenheid voor een B.V. geldt, voor dat gedeelte wel doorkruist.

Indien op basis van genoemde juridische argumenten de keuze voor een B.V. niet de doorslag geeft, kan een fiscale afweging wel daartoe leiden; uiteraard zal in de meeste gevallen een combinatie van de juridische en fiscale redenen de doorslag geven voor de keuze vóór (of: tegen!) een B.V.
Of een B.V. in een voorkomend geval voordelig is zal in iedere specifieke situatie moeten worden doorgerekend en is met name afhankelijk van het huidige en beoogde winstniveau van de onderneming, het daaruit op te nemen salaris (dan wel dividend) en van overige factoren.

VKD